pokusy
pokus č.1 - vztlaková síla a chování těles v kapalině
Dokažte existenci vztlakové síly a popište chování těles v kapalině v závislosti na hustotě kapaliny.
pokus č.2 - vlastnosti vztlakové síly
Určete vztlakovou sílu, která působí na ponořené těleso.
pokus č.3 - hydrostatický tlak
Zjistěte hydrostatický tlak, který působí uvnitř akvária.
pokus č.4 - určení hustoty pevné látky
Změřte hustotu pevné látky za použití Archimédova zákona.
pokus č.5 - důkaz vztlakové síly
Dokažte vztlakovou silu pro dvě stejně velká tělesa o různé hustotě.
pokus č.6 - vVztlaková a tíhová síla
Dokaž vztlakovou a tíhovou sílu za po moci siloměru.