pokus 4
určení hustoty pevné látky
Úkol: Změřte hustotu pevné látky za použití Archimédova zákona

Pomůcky: laboratorní váhy, sada závaží, kádinka, kovový váleček

Schéma:

 

Postup: Nejprve vyvážíme váhy. Potom určíme hmotnost m válečku ve vzduchu na rovnoramenných vahách a určíme hmotnost válečku a zapíšeme. Ponoříme váleček do vody a určíme hmotnost závaží, které vyvažuje těleso ponořené ve vodě . Tento postup opakujeme třikrát. Pro obrázek  platí rovnost tíhových sil, proto se hmotnosti těles rovnají. 

Pro obrázek ale tahle rovnost neplatí, protože na těleso ponořené ve vodě ještě působí vztlaková síla. Výslednici sil působící na těleso ve vodě spočítáme jako rozdíl velikostí. Můžeme tedy zapsat rovnici . Po dosazení dostaneme tvar 

 

Pokud do vztahu pro výpočet hustoty tělesa dosadíme vztah pro výpočet velikosti objemu ponořené části (v našem případě celého tělesa) získáme vztah pro hustotu tělesa 

, kde

 Tabulka: 

Střední hodnota měřené veličiny

Odchylka měření

Relativní odchylka

 

Závěr: Hustota tělesa Měření jsme provedli za použití Archimédova zákona s relativní přesností 0,08 %.