pokus 6
vztlaková a tíhová síla
Úkol: dokaž vztlakovou a tíhovou sílu za pomoci siloměru

Pomůcky: siloměr, stojan,těleso,kádinka,voda, glycerol, nit

Postup: Siloměr zavěsíme na stojan a na těleso připevníme nit. Zjistíme velikost tíhové síly , která působí na těleso. Těleso ponoříme celé do kádinky s vodou. Pozorujeme působení vztlakové síly. Změříme velikost výsledné působící síly . Těleso osušíme, ponoříme do glycerolu a určíme velikost výsledné působící síly . Velikosti sil zapíšeme do tabulky.

Tabulka:

Výpočty:

 

Obrázky:

Závěr:Velikost vztlakové síly závisí na hustotě kapaliny. Naměřené hodnoty působících sil odpovídají hodnotám vypočteným z Archimédova zákona.